Zalety pisania bloga dla początkującej blogerki

zalety pisania bloga

Aby przetrwać początki blogowania i nie dać się zniechęceniu, warto myśleć o tym, jakie są zalety pisania bloga już na samym początku. Poniżej przedstawię ci kilka zalet, z których możesz się cieszyć już jako początkująca blogerka.

Jako początku­ją­ca lub przyszła bloger­ka pewnie odwiedza­sz różne blo­gi i podzi­wiasz dziesiąt­ki komen­tarzy pod wpisa­mi, licz­by odsłon o czte­ro­cyfrowej wartoś­ci, set­ki fanów na Face­booku, Może myślisz sobie: „Też bym tak chci­ała! Co ona robi, że jest taka pop­u­lar­na w sieci? Ja nigdy nie dojdę do takiego poziomu blo­gowa­nia…”. Cza­sem to myśle­nie przytłacza cię i przygnębia. Zapom­i­nasz, jakie są zale­ty pisa­nia blo­ga i nie masz sił do tworzenia kole­jnych postów.

Musisz wiedzieć jed­no: to, że inna bloger­ka zara­bia ter­az na swoim blogu pieniądze na płatne reklamy i ma świet­nie stwor­zony szablon blo­ga przez pro­jek­tan­ta, nie oznacza, że tak było od samego początku. Każ­da z nas kiedyś zaczy­nała. Kiedy znane bloger­ki opowiada­ją o swoich początkach, nier­az wspom­i­na­ją, że nie było łat­wo. Blog prowadz­iły na dar­mowej plat­formie, z kiep­skiej jakoś­ci fotografi­a­mi. Wypra­cow­anie włas­nej tem­aty­ki zajęło im niekiedy sporo cza­su. Jed­nym rozwinię­cie blo­ga zajęło rok, innym nawet kil­ka lat.

Inwest­y­c­ja w blog jest dłu­goter­mi­nowa i nie moż­na oczeki­wać naty­ch­mi­as­towych rezul­tatów. Łat­wo się mówi i równie łat­wo zapom­i­na. Jeśli tak masz, to zapisz sobie te słowa w widocznym miejscu!

Inwest­y­c­ja w blog jest dłu­goter­mi­nowa i nie moż­na oczeki­wać naty­ch­mi­as­towych rezul­tatów. Click To Tweet

Ter­az zamknij kar­ty w przeglą­darce z pop­u­larny­mi bloga­mi, którym zaz­droś­cisz i spójrz na swo­je miejsce w sieci. Jakie zale­ty pisa­nia blo­ga możesz dostrzec, żeby się nie zniechę­cić i prze­jść swój początek blogowania?

Zalety pisania bloga dla początkujących

Twój post dotarł na Face­booku do 100 osób/zyskał na blogu 2 nowe komen­tarze nie będące SPAMem — to już coś! To 100 osób więcej, które zobaczyły, że coś robisz. Gdy­byś  w ogóle nic nie pub­likowała, nie było­by nawet tej set­ki. Oklepane, ale prawdziwe!

Zamknęłaś już 3 blog i rozpoczy­nasz pisanie nowego — ja też! Czy moż­na to potrak­tować jako zaletę pisa­nia blo­ga? Poszuki­wanie swo­jej dro­gi i najlep­szej dla siebie tem­aty­ki też musi potr­wać. Jeżeli masz kil­ka pomysłów i wiele treś­ci do przekaza­nia, nie od razu możesz dotrzeć do tych, które będą najlep­sze na two­jego blo­ga. Co praw­da częste zmi­any mogą zniechę­cić część czytel­ników, ale kiedy trafisz na swo­ją niszę, zdobędziesz ich znacznie więcej! Tym­cza­sem staraj się wprowadzać wszelkie zmi­any stop­niowo. Jeśli masz na to czas, równole­gle rozpocznij kil­ka pro­jek­tów i obser­wuj, do czego ciąg­nie cię najbardziej i co przynosi najlep­sze efekty.

Poz­na­jesz blo­gos­ferę — kiedy rozpoczy­nałam pisanie pier­wszego blo­ga jakieś trzy lata temu, kom­plet­nie nie miałam poję­cia, jak się zachowywać w blo­gos­ferze i co w ogóle moż­na osiągnąć za pomocą prowadzenia blo­ga. Dopiero pochła­ni­an­ie treś­ci o blo­gowa­niu oraz przyglą­danie się innym blo­gom zrodz­iło w mojej głowie wiz­ję tego, co tak naprawdę chcę robić w sieci i jak to mogę pokazać. Nie ma co zaz­droś­cić innym, ale raczej uczyć się na ich przykładach!

Nie zaz­drość pop­u­larnym blogerkom, ale ucz się z ich przykładów. Click To Tweet

Rozwi­jasz wiele umiejęt­noś­ci — pomi­mo małej licz­by odbior­ców ty i tak zysku­jesz wiele: masz nowe zaję­cie, o którym dużo myślisz, uczysz się sys­tem­aty­cznoś­ci, planowa­nia, robisz więcej, bo tworzysz tek­sty, fotografie, obmyślasz strate­gię roz­wo­ju swo­jego blo­ga. Nawet, jeśli niewiele osób to widzi, ty cią­gle inwes­t­u­jesz w siebie. To bez­cenne zale­ty pisa­nia bloga!

Zaj­mu­jesz się tym, co kochasz, odkry­wasz siebie — jeżeli masz wraże­nie, że mio­tasz się w tem­atyce swo­jego blo­ga i cią­gle coś nowego przy­chodzi ci do głowy, to… bard­zo dobrze! Potrak­tuj to jako okazję do wejrzenia w głąb siebie i odkrycia tego, czego być może jeszcze nie wiesz o sobie. Oczy­wiś­cie nie uspraw­iedli­wiaj tym przy okazji swo­jego nad­miernego niezde­cy­dowa­nia — nie ma co popadać w skrajności.

Masz hob­by — blo­gowanie może cię oder­wać od stan­dard­ów szarego dnia! Masz zain­tere­sowa­nia, które dzię­ki blo­gowa­niu rozwi­jasz. W blo­gos­ferze odna­j­du­jesz inne blo­gi, na których dowiadu­jesz się ciekawych rzeczy. Naw­iązu­jesz kon­tak­ty z tymi, którzy robią coś ciekawego i doce­ni­a­ją to, co ty ofer­u­jesz. To rozwi­ja i nada­je życiu koloru.

No to jak? Dalej marudzisz czy bierzesz się do roboty?

Podziel się w komen­tarzu, jakie zale­ty pisa­nia blo­ga Ciebie zachę­ca­ją do pracy!

To ja, Weronika

Nazywam się Weronika Labisko. Jestem plastykiem i grafikiem. Od 2015 roku zajmuję się projektowaniem graficznym. Moim celem jest tworzyć piękne logo i pomagać w kreowaniu pozytywnego wizerunku markom, które stawiają na najwyższą jakość.