Zajmuję się projektowaniem identyfikacji wizualnych: wśród moich projektów znajdziesz logo, wizytówki i ulotki. Moimi klientkami są między innymi blogerki i właścicielki sklepów internetowych. Lubię też podjąć wyzwanie i zaprojektować dobre logo dla np. skupu złomu.

Poniżej zna­jdziesz zbiór zre­al­i­zowanych przeze mnie pro­jek­tów, będą­cych wynikiem twór­czych współprac z klientami.

 

LOGO

Logo dla bloga Żona Informatyka

Logo dla bloga Świat Zblogowany

Logo dla sklepu Tobigaj

 

Logo dla sklepu internetowego Metamorfozy

Logo dla skupu złomu Skraw Met

Logo dla grupy Rowerowa Silesia

 

Logo dla bloga Żaneta and Postcards

Logo dla bloga Moja Alzacja

Logo dla bloga Ciekawaosta

 

Logo dla bloga Owsianka i Kawa

Logo dla bloga Niemiecka Sofa

Pracownia Twórcza Logo

INNE PROJEKTY

Wizytówka dla bloga Niemiecka Sofa

Wizytówka dla sklepu Tobigaj

Wizytówka dla bloga Love for France

 

Żona Informatyka Komplet Grafik w Tle na Facebook

Fiszki Językowe dla bloga Niemiecka Sofa

 

Ulotka Tobigaj

 

Kolorowanki dla dorosłych Ciekawaosta

Ulotka Hamownia Auto Shop

Grafika tytułowa dla webinaru Niemiecka Sofa

 

Okładka E-booka Niemieckie Rodzajniki autorstwa Niemiecka Sofa

Wizytówka Pracownia Twórcza

 


OPINIE KLIENTEK

Iden­ty­fikac­ja wiz­ual­na dla blo­ga Moja Alza­c­ja to już dru­gi pro­jekt jaki przy­go­towała dla mnie Weroni­ka. W obu przy­pad­kach byłam ogrom­nie zad­owolona z rezul­tatów. Weroni­ka dużo wysiłku poświę­ciła na samym początku, aby poz­nać mnie i pro­fil mojego blo­ga, dzię­ki czemu jej propozy­c­je graficzne rzeczy­wiś­cie bard­zo dokład­nie trafiły w moje gus­ta, a przez czytel­ników zostały przyjęte bard­zo entuz­jasty­cznie. W pra­cy z Weroniką bard­zo cenię też świet­ną komu­nikację i ter­mi­nowość. Gorą­co polecam!

Iza, Moja Alza­c­ja

 

Współpracę z Weroniką wspom­i­nam bard­zo miło. To pro­fesjon­al­ist­ka w każdym calu. Nie tylko otrzy­małam pro­jekt zgod­ny z moi­mi wyma­gani­a­mi, ale Weroni­ka włożyła w niego także trochę siebie.

Po wysłucha­niu moich potrzeb, przeanal­i­zowa­niu tego, czego ja od niej oczeku­ję, podesłała mi kil­ka propozy­cji. Nie były to finalne pro­jek­ty, ale pomogły nam wspól­nie ustal­ić kierunek, w którym Weroni­ka miała podążać. Dzię­ki czemu pow­stało logo na moją stronę, które ide­al­nie odzwier­cied­lało moje wyobraże­nia i idee, kryjące się za nazwą samego blo­ga. Efekt koń­cowy bard­zo mi się spodobał.

Dodatkowo otrzy­małam od Weroni­ki specy­fikację doty­czącą uży­tych fontów i kolorów. Ten dodatkowy doku­ment bard­zo mnie zaskoczył, ale poma­ga mi na co dzień w zachowa­niu spójnoś­ci wiz­ual­nej w wielu miejs­cach w sieci.

Weroni­ka pod­chodzi do swo­jej pra­cy pro­fesjon­al­nie, kreaty­wnie i jed­nocześnie jest otwarta na propozy­c­je klien­ta. Cier­pli­wie wysłuchu­je Two­jej wiz­ji pro­jek­tu, a następ­nie dostar­cza same fan­tasty­czne rozwiąza­nia. Nasza współpra­ca prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo i spodobała mi się tak bard­zo, że chy­ba pozostanę jej wier­na na bard­zo dłu­gi czas przy okazji innych moich pomysłów.

Ola, Niemiec­ka Sofa

 

Nie należę do łatwych klien­tów. Jestem wyma­ga­ją­ca i dość dro­bi­az­gowa w tak istot­nych kwes­t­i­ach, jak „czołówka” mojego miejs­ca w sieci. Weroni­ka chy­ba nie wiedzi­ała, na co się pisze, gdy poprosiłam ją o zapro­jek­towanie nowego logo dla blo­ga „Świat zblogowAny”.

Miało to być odświeże­nie, unowocześnie­nie i uproszcze­nie poprzed­niego pro­jek­tu. Wiedzi­ałam, w jakim kierunku chcę iść, ale nie wiedzi­ałam, jak dojść do celu. Weroni­ka pro­fesjon­al­nie zbriefowała moje oczeki­wa­nia, prze­ana­li­zowała je i pode­słała kil­ka pro­po­zy­cji. To jeszcze nie było to, ale cier­pli­wość Weroni­ki, jej zaan­gażowanie w pro­jekt i trafne sug­estie poz­woliły final­nie uzyskać ide­alne rozwiązanie. Jestem bard­zo zad­owolona z rezultatu.

Życzyłabym sobie, by każdy pra­cow­ał z mimi pomysła­mi jak Weroni­ka – pro­fe­sjo­nal­istka w każdym calu, kre­atyw­na, cier­pli­wa i otwarta na pomysły klien­ta. Widać, że pracu­je z pasją. Z pewnoś­cią jeszcze wrócę do Weroni­ki po kole­jne graficzne realizacje!

Ana, Świat zbl­o­gowAny

 


Chcesz, abym zapro­jek­towała coś dla Ciebie?