Dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna buduje właściwy wizerunek i przyciąga odbiorców.

Spec­jal­izu­ję się w pro­jek­towa­niu logo dla blogerek i właś­ci­cielek e-biz­nesów. Od cza­su do cza­su lubię pod­jąć wyzwanie i tworzyć dla klien­tów poza tym sche­matem. Mój cel jest prosty — zad­bać o dobry start two­jej iden­ty­fikacji i stworzyć najlep­sze logo bez wzglę­du na to, na jaką skalę real­izu­jesz swo­je przedsięwzięcie.


Logo Mini

cena: 350 zł, czas pracy: 1 tydzień

Paki­et dopa­sowany do Twoich potrzeb, jeżeli chcesz mieć logo stwor­zone na miarę, ale masz ogranic­zony budżet. 

Ofer­ta gwarantuje:

 • 2 kon­cepc­je wstęp­ne w 2 różnych wariantach
 • 1 tek­stu­ra do wybranego pro­jek­tu logo
 • Specy­fikac­ja obe­j­mu­ją­ca infor­ma­c­je doty­czące fontów i kolorów
 • Koń­cowe pli­ki z pro­jek­tem przy­go­towane w for­mat­ach: PDF, PNGJPG
 • Logo w wer­s­jach: peł­na kolorysty­ka, achro­maty­cz­na (czerń i biel), mono­chro­maty­cz­na (skala szarości) 
 • Obraz pro­filowy dla wszys­t­kich plat­form społecznościowych
 • Fav­i­cona

Logo Standard

cena: 800 zł, czas pracy: 2 tygodnie

Najchęt­niej wybier­ana ofer­ta, dzię­ki której zysku­jesz w pełni funkcjon­al­ny pro­jekt w korzyst­nej cenie.

Ofer­ta gwarantuje:

 • 3 kon­cepc­je wstęp­ne w 4 różnych wariantach
 • 2 tek­stu­ry do wybranego pro­jek­tu logo
 • Księ­ga znaku obe­j­mu­ją­ca infor­ma­c­je doty­czące fontów, kolorów i praw­idłowego wyko­rzysty­wa­nia logo w sieci oraz druku
 • Koń­cowe pli­ki z pro­jek­tem przy­go­towane w for­mat­ach: PDF, PNGJPG
 • Edy­towal­ny plik w for­ma­cie CDR
 • Logo w wer­s­jach: peł­na kolorysty­ka, achro­maty­cz­na (czerń i biel), mono­chro­maty­cz­na (skala szarości)
 • Media społecznoś­ciowe: obraz pro­filowy dla wszys­t­kich plat­form, okład­ka dla Facebooka
 • Fav­i­cona

Pełna Identyfikacja

Cena: 1500 zł, czas pracy: 4 tygodnie

Jest to świet­na ofer­ta dla Ciebie, jeżeli intere­su­je Cię nie tylko pro­jekt logo, ale także opra­cow­anie innych ele­men­tów tworzą­cych spójną identyfikację.

Ofer­ta gwarantuje:

 • 4 kon­cepc­je wstęp­ne w 5 różnych wariantach
 • 3 tek­stu­ry do wybranego pro­jek­tu logo
 • Księ­ga znaku obe­j­mu­ją­ca infor­ma­c­je doty­czące fontów, kolorów i praw­idłowego wyko­rzysty­wa­nia logo w sieci oraz druku
 • Koń­cowe pli­ki z pro­jek­tem przy­go­towane w for­mat­ach: PDF, PNGJPG
 • Edy­towal­ny plik w for­ma­cie CDR
 • Logo w wer­s­jach: peł­na kolorysty­ka, achro­maty­cz­na (czerń i biel), mono­chro­maty­cz­na (skala szarości) 
 • Media społecznoś­ciowe: obraz pro­filowy dla wszys­t­kich plat­form, okład­ka dla Face­booka + jed­nej dodatkowej wybranej platformy
 • Fav­i­cona
 • Zestaw szablonów grafik dla postów w medi­ach społecznościowych
 • Dwie grafi­ki pro­mo­cyjne dla strony www i plat­formy społecznościowej
 • Pro­jekt wizytówki
 • Bonus: jeden dodatkowy pro­jekt wybrany według indy­wid­u­al­nych potrzeb 

Etapy współpracy

Staran­nie opra­cow­ałam pro­ces, aby zapewnić naszej współpra­cy powodze­nie. Nieza­leżnie od tego, czy chcesz zapro­jek­tować logo dla początku­jącego blo­ga czy budu­jesz este­ty­czne fun­da­men­ty swo­jego biz­ne­su, każdy pro­jekt jest real­i­zowany według poniższych kroków. Zapew­nia to efek­ty­wną współpracę na każdym etapie oraz sprawną real­iza­cję i wprowadze­nie pro­jek­tu w życie.

 • Kon­sul­tac­je: zbiór inspiracji, brief i spotkanie na Skype
 • Wybór ter­minu: potwierdze­nie uzgod­nień oraz har­mono­gra­mu poprzez e-mail, zatwierdze­nie decyzji o współpracy
 • Pod­pisanie umowy i wpła­ta zadatku 40% do dnia rozpoczę­cia prac
 • Przy­go­towanie kon­cepcji wstęp­nych na pod­staw­ie ustaleń z konsultacji
 • Wybór najlep­szej kon­cepcji, uwa­gi, nanosze­nie poprawek
 • Wybór pro­jek­tu końcowego
 • Opra­cow­anie pozostałych ele­men­tów graficznych wchodzą­cych w skład wybranej oferty
 • Wpła­ta pozostałych 60% należności
 • Przesłanie gotowych plików
 • Dzi­ałanie!

Czas pracy

W celu zapewnienia klien­tom oso­bis­tej uwa­gi na najwyższym poziomie przyj­mu­ję określoną liczbę pro­jek­tów na raz.

Nie ograniczam licz­by poprawek, o ile mieszczą się w założonym terminie.

Nie kon­tak­tu­ję się z klien­tem w porach noc­nych ani w week­endy i oczeku­ję takiego samego poszanowa­nia dla mojego cza­su ze strony klien­ta. Przedłuże­nie współpra­cy jest możli­we jedynie po pod­pisa­niu anek­su do umowy oraz doko­na­niu dodatkowej opłaty.


Kwestie formalne

Swo­ją pracę wykonu­ję w opar­ciu o umowę o dzieło. Umowa obe­j­mu­je między inny­mi przekazanie praw autors­kich. Taką umowę pod­pisu­je­my po zatwierdze­niu współpra­cy, a przed wyz­nac­zonym ter­minem rozpoczę­cia prac, najczęś­ciej drogą pocztową.

Płat­noś­ci są podzielone na dwie częś­ci: 40% zadatku w dniu rozpoczę­cia pro­jek­tu. Pozostałe 60% należnoś­ci przed otrzy­maniem przez ciebie ostate­cznych plików. Wszys­tkie szczegóły doty­czące cen i pro­jek­tu mogą ulec zmi­an­ie. Wszelkie prace wykracza­jące poza ustalony har­mono­gram są odpłatne i wyce­ni­ane dodatkowo, nieza­leżnie od pod­sta­wowej ceny pakietu.


Sprawdź moje umiejętności

Zarez­er­wuj termin!