Niesprzedane projekty — jak je wykorzystać?

niesprzedane projekty

Projektujesz? Masz więc pewnie zbiór niesprzedanych projektów wstępnych/szkiców, które są świetne i szkoda, że niewykorzystane. Ja też mam takich trochę. Chcę, aby ujrzały światło dzienne w ten czy inny sposób.

Niesprzedane pro­jek­ty na szczęś­cie nie muszą „leżeć” w kom­put­erze (czy w szki­cown­iku) na zawsze. Być może będziesz mogła wyko­rzys­tać je w któryś z poniższych sposobów:

Sprzedaj w sklepie online

Pro­jek­ty ilus­tracji czy fotografie z powodze­niem moż­na sprzedawać w sieci. Możesz prowadz­ić swój włas­ny sklep na Word­Pressie czy na innych gotowych plat­for­ma­ch, np. Shop­er. Wiele artys­tek i graficzek korzys­ta na zakłada­niu kont w sklepach typu Etsy.

Wykorzystaj w następnym projekcie

Dobrze spre­cy­zowana gru­pa docelowa twoich pro­duk­tów ma tę właś­ci­wość, że mogą ci się trafi­ać prace o podob­nej tem­atyce. Dzię­ki temu możesz swój wcześniej niewyko­rzys­tany pro­jekt dos­tosować do obec­nego klien­ta i przed­staw­ić mu go. Two­je pro­jek­ty są two­ją włas­noś­cią i z tymi niesprzedany­mi możesz zro­bić to, co chcesz.

Opublikuj do darmowego pobierania

Być może twój pro­jekt świet­nie sprawdzi się jako mate­ri­ał do wyko­rzys­ta­nia przez czytel­ników two­jego blo­ga lub jako dar­mowa prób­ka dla potenc­jal­nych klien­tów? Bezpłatne fotografie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią, podob­nie jak różnego rodza­ju ilus­trac­je, ikony, tła, szablony stron na WP czy Blog­gera — możli­woś­ci jest bard­zo dużo!

Wykorzystaj w portfolio

Ta opc­ja jest szczegól­nie dobra dla początku­ją­cych, kiedy port­fo­lio jest jeszcze małe, a wśród szkiców zna­j­du­ją się naprawdę fajne rzeczy, które warto pokazać innym.

Wykorzystaj w swoich materiałach

Jeżeli prowadzisz blog i/lub pro­file w medi­ach społecznoś­ciowych, potrze­bu­jesz mnóst­wo zdjęć, info­grafik, mate­ri­ałów do kursów czy e-booków i innych pomo­cy do uatrak­cyjnienia oraz wzmoc­nienia przekazu pub­likowanych przez ciebie treś­ci. Dzię­ki swoim niewyko­rzys­tanym pro­jek­tom możesz zaoszczędz­ić trochę czasu.

Co pro­jek­tu­jesz? Masz swój ulu­biony sposób na niesprzedane projekty?

To ja, Weronika

Nazywam się Weronika Labisko. Jestem plastykiem i grafikiem. Od 2015 roku zajmuję się projektowaniem graficznym. Moim celem jest tworzyć piękne logo i pomagać w kreowaniu pozytywnego wizerunku markom, które stawiają na najwyższą jakość.