31 sierpnia 2017: Dzień Blogów z akcją “Odkrywamy blogosferę”

Dzień Blogów #odkrywamyblogosferę

Wszyscy mają swoje święto, ma je także bloger! Z okazji Dnia Blogów polecam 3 nowo odkryte blogi podróżnicze w ramach akcji “Odkrywamy blogosferę”.

Stre­fa kom­for­tu może pojaw­ić się w każdej dziedzinie życia: począwszy od tego, co zjadamy na śni­adanie po sposób real­iza­cji swoich planów. Nie na dar­mo ktoś powiedzi­ał, że wciąż robimy to samo, a oczeku­je­my innych rezultatów.

Podob­nie jest z blo­gowaniem. Z braku chę­ci lub cza­su zaglą­damy tylko tam, gdzie nam wygod­nie. Pod adresy, które wypa­da znać. Robimy, to, co inni. A prze­cież blo­gos­fera jest taka ogrom­na! Nie ma jedynego słusznego blo­ga o fotografii, modzie czy gotowa­niu. W sieci dzi­ała mnóst­wo niez­nanych, ale utal­en­towanych blogerek, które najwyższy czas poz­nać! Stąd dwie dziew­czyny, Mile­na z blo­ga Najlep­sza Pora i Nikoli­na z Fitkoli, pod­jęły wyzwanie, aby nieść wspar­cie początku­ją­cym i stworzyły akcję “Odkry­wamy blo­gos­ferę”. Szczegóły zna­jdziecie na plaka­cie poniżej:

Dzień Blogów Odkrywamy Blogosferę

 

Ofic­jal­ny fan­page akcji wraz ze zbiorem artykułów zna­jdziecie pod linkiem: Odkry­wamy Blo­gos­ferę. Dołącz­cie do grupy i poz­nawa­j­cie nowe miejs­ca w sieci!

Tym­cza­sem prze­jdę do moich nowo odkry­tych blogów (już nie wspom­nę, że blo­gi autorek akcji też są dla mnie nowe). Recen­zu­ję krótko i na tem­at, bo macie sami klikać w pole­cane lin­ki, a nie czy­tać o nich. Dodam, że wszys­tkie trzy blo­gi są podróżnicze, sama nie wiem dlaczego tak wyszło…

3 blogowe odkrycia na Dzień Blogów

Girls Camp

Pier­wszym odkryciem jest Girls Camp. Na blogu zna­jdziecie… 1 wpis, więc sam blog jest tak świeżut­ki, że aż jeszcze ciepły! Doceniłam nato­mi­ast pier­wsze wraże­nie, jakie na mnie wywarł: Kinga, autor­ka, od samego początku przykła­da wagę do wyglą­du strony i jakoś­ci fotografii. Ma już włas­ną domenę. Budu­je stronę na Word­Pressie. Poza tym jestem ciekawa, jak na treść blo­ga wpłynie jego mis­ja: podróże z kobiecego punk­tu widzenia. Mam nadzieję, że odkryłam blog podróżniczy inny niż inne! Kibicu­ję i życzę wszys­tkiego dobrego w roz­wo­ju bloga!

Before We Get Old

Before We Get Old urzekł mnie od pier­wszego wejrzenia wpisem o opiece nad sło­ni­a­mi w Taj­landii. Oso­by, które kocha­ją zwierzę­ta, łapią mnie za serce w sekundzie! Aga­ta i Krzysiek zabiorą was w podróże po Azji i Ameryce Północ­nej — miejs­cach, o którym nie znalazłam do tej pory blo­ga podróżniczego. Logo i kolorysty­ka blo­ga także przy­cią­ga­ją i tworzą ciepły kli­mat. Do obe­jrzenia jest mnóst­wo świet­nych zdjęć. Zajrzyjcie!

Dziewczyna z czerwoną walizką

Trze­ci blog na mojej liś­cie nowo odkry­tych to Dziew­czy­na z czer­woną wal­izką — blog podróżniczy o Czechach. Kraj po sąsiedzku, a tak mało o nim wiem! Uświadomiłam to sobie, kiedy odwiedz­iłam blog Mar­ty. Zain­tere­su­j­cie się tym miejscem, bo warto! Poz­na­cie Czechy od każdej strony, podła­piecie czeskiego języ­ka, a po kra­joz­naw­czej wycieczce poczyta­cie wpisy refleksyjne, bard­zo ciekaw­ie napisane. Ten blog ma “to coś”, przy­cią­ga. Tak po pros­tu. Serio.

Ja dziś wyszłam ze swo­jej blo­gowej stre­fy kom­for­tu i odkryłam ciekawe miejs­ca. A Wy? Komen­tarze zostaw­iam do Waszej dyspozycji!

To ja, Weronika

Nazywam się Weronika Labisko. Jestem plastykiem i grafikiem. Od 2015 roku zajmuję się projektowaniem graficznym. Moim celem jest tworzyć piękne logo i pomagać w kreowaniu pozytywnego wizerunku markom, które stawiają na najwyższą jakość.

 • Plas­terku, nie znam żad­nego z pole­canych przez Ciebie blogów, ale kocham podróże, więc z góry wiem, że czy­ta­jąc Two­je pole­ca­j­ki, przepad­nę (i bard­zo możli­we, że w przyszłym roku wylą­du­ję w Czechach :)) ♥. Bard­zo Ci dzięku­ję za udzi­ał w akcji! ♥

  • Czechy to mal­own­iczy kraj! Mieszkałam swego cza­su w Cieszynie, więc co nieco go widzi­ałam. Fajnie, że jest blog o nim, tak samo jak o Taj­landii czy o Słowenii — te kra­je na blo­gach są także mało pop­u­larne, więc miałam okazję w swoich polece­ni­ach odkryć ciekawe miejsca.

 • Dzięku­je­my serdecznie za udzi­ał w akcji! ♥ Szcz­erze nie spodziewałam się aż takiego odzewu — ale to miłe, że ludzie są otwar­ci na nowoś­ci. ^_^ Blo­gi z chę­cią odkryję ♥ Zwłaszcza ten o Czechach 😀 cią­gle są na mojej liś­cie planów podróżniczych! 😀

  • Z miłą chę­cią wzięłam udzi­ał w akcji, cieszę się, że doty­czy ona nowych blogów, a nie tych najpop­u­larniejszych. Dzię­ki takim akcjom wszyscy mamy szan­sę być docenieni.

 • Ana

  Blo­gi z intere­su­jącej kat­e­gorii… lecę przeglądać! 🙂

 • Katarzy­na Berska

  Bard­zo spodobał mi się ostat­ni z zapro­ponowanych przez Ciebie blogów. Szczegól­nie, że w planach wyprawa do Czech 🙂

  • Widzę, że autor­ka blo­ga będzie miała niezły ruch na stron­ie, bo jesteś kole­jną osobą, która ma w planach Czechy 🙂 bard­zo się cieszę, że mogłam zapro­ponować intere­su­ją­cy blog!

  • Autor­ka blo­ga będzie miała niezły ruch, bo jesteś już kole­jną osobą zain­tere­sowaną Czecha­mi 🙂 super, że udało mi się pole­cić intere­su­ją­cy blog!

 • Zaciekaw­ił mnie blog o Czechach! Cho­ci­aż do resz­ty też zajrzę 🙂

 • Blog o Czechach urzekł mnie różowym logo. W Czechach byłam raz, ale planu­ję kole­jne wyprawy, więc na pewno się przyda 😀

 • czer­wona wal­iz­ka <3 i już wiem, że będę tam wpadać 🙂

 • Cześć! Dzięku­ję bard­zo za wyróżnie­nie, które zde­cy­dowanie bard­zo popraw­iło mi humor 😉 Poz­draw­iam serdecznie i do przeczytania!