10 sposobów na darmowe promowanie marki za pomocą bloga

darmowe promowanie marki

Masz fajny pomysł na siebie, ale nie wiesz, czy wyda się on równie fajny dla innych? Bloguj! To jeden z najlepszych pomysłów na darmowe promowanie marki w sieci.

Kiedy zostałam blogerką, zupełnie nie miałam poję­cia, czego moż­na dokon­ać, prowadząc blog. Kojarzył mi się z inter­ne­towym pamięt­nikiem, ewen­tu­al­nie fajnym sposobem na spędze­nie wol­nego czasu.

Po jakimś cza­sie funkcjonowa­nia w sieci zebrałam pokaźną listę intere­su­ją­cych blogów spec­jal­isty­cznych do obser­wowa­nia. Okaza­ło się, że blog to świet­ny sposób pro­mocji swoich umiejęt­noś­ci, usług i pro­duk­tów. Co ważne, blog moż­na prowadz­ić za dar­mo i nie trze­ba speł­ni­ać wygórowanych wymagań.

Poniżej zna­jdziesz listę 10 sposobów na dar­mowe pro­mowanie mar­ki, z których moż­na sko­rzys­tać dzię­ki blogowaniu.

Sposoby na darmowe promowanie marki

Blog specjalistyczny/firmowy

Jeżeli jesteś spec­jal­istką w jakiejś dziedzinie, to najlep­szą rzeczą, jaką możesz zro­bić, jest założe­nie blo­ga tem­aty­cznego. Stwórz miejsce, w którym będziesz dzielić się swo­ją wiedzą i poma­gać innym. Lista pomysłów na ciekawe wpisy spec­jal­isty­czne jest dłu­ga i z pewnoś­cią zna­jdziesz coś dla siebie!

Strona z port­fo­lio i ofertą

Must have na blo­gach spec­jal­isty­cznych! Masz coś do zapro­ponowa­nia? Stwórz ofer­tę, aby nikt nie musi­ał się domyślać, co możesz dla niego zro­bić. Wykon­ałaś kil­ka fajnych prac? Pokaż je w port­fo­lio i zachęć do zapoz­na­nia się z twoim stylem pracy.

Pro­file w medi­ach społecznościowych

Nieod­zowne uzu­pełnie­nie dla treś­ci na twoim blogu. Sprawdź, w jakich medi­ach społecznoś­ciowych masz szan­sę znaleźć najwięcej obser­wa­torów. Wybierz jed­ną lub kil­ka plat­form najlep­szych dla two­jej mar­ki. Udostęp­ni­aj lin­ki do swoich wpisów. Pub­likuj dodatkowe treś­ci, pytaj, odpowiadaj, pokazuj swo­ją pracę “od kuch­ni”. Daj się polubić!

Współpra­ca blogowa

Współpra­ca blo­gowa nie musi pole­gać tylko na wymi­an­ie wpisów gościn­nych. Możesz zor­ga­ni­zować z kimś wspól­ny konkurs, stworzyć kurs czy e-booka. Wszys­tko zależy od ciebie. Zaproś do współpra­cy osobę, która blogu­je już jak­iś czas. Dzię­ki temu grono odbior­ców waszego wspól­nego pomysłu będzie jeszcze większe.

Dar­mowe mate­ri­ały dla czytelników

Sama wiem po sobie, ile już pobrałam dar­mowych mate­ri­ałów z innych blogów. Wzięłam też udzi­ał w różnych kur­sach inter­ne­towych i webi­na­rach. Info­grafi­ki, dar­mowe kursy, wideo na Youtube czy trans­mis­je na żywo napędza­ją liczbę odwiedzin na blogu. Takie pub­likac­je w sieci moż­na połączyć z możli­woś­cią zapisu na listę mailin­gową. W ten sposób znani blogu­ją­cy eksper­ci zysku­ją bazę odbior­ców, którym mogą pro­ponować kole­jne treś­ci w przyszłości.

Wpisy gościnne/wypowiedzi

Możli­wość napisa­nia dla kogoś artykułu, w którym dzielisz się spec­jal­isty­czną wiedzą, to świet­ny sposób na zaprezen­towanie siebie i swo­jej strony. Możesz zostać popros­zona o wypowiedź w jakimś tema­cie lub o udzie­le­nie wywiadu. Jeżeli tylko masz okazję opowiedzieć coś więcej o tym, co robisz, to korzystaj!

Komen­tarze

Ogóln­o­dostęp­nym sposobem na to, aby dać znać, czym się zaj­mu­jesz, jest udzielanie komen­tarzy pod wpisa­mi na innych blo­gach. Jest to sposób znany, nato­mi­ast nie zawsze odpowied­nio wyko­rzysty­wany. Nie chodzi o bezmyślne linkowanie wszędzie, gdzie się da. Komen­tarze mają być wartoś­ciowe, pokazu­jące two­je zaan­gażowanie oraz wiedzę.

Polece­nia

Kiedy zaczy­nasz pro­mować to, czym się zaj­mu­jesz, możesz zacząć pro­ponować swo­je pro­duk­ty lub usłu­gi za dar­mo. Być może inna bloger­ka potrze­bu­je logo lub pro­fesjon­al­nego opisu pod­stron, a ty możesz zapro­ponować wyko­nanie tego w ramach zbiera­nia mate­ri­ału do port­fo­lio? Zapro­ponuj zaprzy­jaźnionej blogerce swo­je usłu­gi w zami­an za pro­mocję. Sprzedaj pro­dukt w atrak­cyjnej cenie i poproś o recen­zję. Dzię­ki temu zyskasz pier­wszych zad­owolonych klien­tów, a ci poślą infor­ma­cję o tobie dalej.

Udzi­ał w link party

W sieci odby­wa­ją się naprawdę wartoś­ciowe imprezy linkowe. Jeszcze jak­iś czas temu dzi­ały się na samych blo­gach. Ter­az tam nie są już tak częs­to spo­tykane. Za to na pro­fi­lach społecznoś­ciowych czy w blo­gowych gru­pach wspar­cia moż­na dzielić się się linka­mi do swoich stron www i konkret­nych artykułów pod wybrany­mi przez admin­is­tra­torów post­a­mi. Zain­tere­suj się odnalezie­niem tych miejsc i pub­likuj swo­je lin­ki. Dasz innym szan­sę na szyb­sze poz­nanie ciebie.

Grupy wspar­cia na Facebooku

Od jakiegoś cza­su bard­zo chęt­nie zakładane przez bloger­ki-spec­jal­ist­ki, przy­cią­ga­ją liczne grono uczest­ników. Takie grupy mają za zadanie wspier­ać i poma­gać w prz­eróżnych kwes­t­i­ach. Z pewnoś­cią zna­jdziesz na nich konkretne pyta­nia z two­jej dziedziny, na które będziesz mogła dać odpowiedź. Dzię­ki temu zaprezen­tu­jesz siebie jako ekspertkę. Zachę­cisz do kon­tak­tu z tobą i sko­rzys­ta­nia z twoich usług czy produktów.

Dodasz coś do tej listy?

To ja, Weronika

Nazywam się Weronika Labisko. Jestem plastykiem i grafikiem. Od 2015 roku zajmuję się projektowaniem graficznym. Moim celem jest tworzyć piękne logo i pomagać w kreowaniu pozytywnego wizerunku markom, które stawiają na najwyższą jakość.

  • blog to kopal­nia możli­woś­ci, linkowe par­ty bard­zo lubię:)

  • Ostat­nio linkowe par­ty jak­by zanikły na blo­gach. Trochę szko­da, ale widocznie to była jakaś chwilowa moda w blogosferze.

    • Na blo­gach już się ich nie spo­ty­ka, ale za to w social medi­ach jest ich sporo 😉 częs­to w gru­pach wspar­cia admin­is­tra­torzy orga­nizu­ją link par­ty, gdzie moż­na pole­cać swo­je blo­gi lub poszczególne wpisy.