POLITYKA COOKIES


Pli­ki cook­ie strony Plas­terek Cytryny nie prze­chowu­ją poufnych infor­ma­cji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowa­nia lub usunię­cia plików cook­ie z tej strony inter­ne­towej, należy użyć przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Ponieważ każ­da z przeglą­darek jest inna, w menu „Pomoc” przeglą­dar­ki moż­na zapoz­nać się ze sposoba­mi zmi­any pref­er­encji doty­czą­cych plików cookie.

Google Ana­lyt­ics – Te pli­ki cook­ie umożli­wia­ją dzi­ałanie funkcji Google Ana­lyt­ics. Opro­gramowanie to poma­ga zdobyć i anal­i­zować infor­ma­c­je na tem­at wyko­rzysty­wanego rodza­ju przeglą­dar­ki, licz­by odwiedza­ją­cych stronę, skutecznoś­ci naszych kam­panii mar­ketingowych i cza­su poszczegól­nych wiz­yt. Infor­ma­c­je te służą do udoskonale­nia strony inter­ne­towej Plas­terek Cytryny.

Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka niniejszej strony inter­ne­towej pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Plas­terek Cytryny Weroni­ka Labisko. Pli­ki cook­ies mogą być także zamieszczane w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka i wyko­rzysty­wane przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem partnerów.

Pli­ki te nie prze­chowu­ją żad­nych infor­ma­cji o charak­terze poufnym.

Więcej infor­ma­cji na tem­at plików cook­ies dostęp­nych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­dar­ki internetowej.